Pravidla a podmínky

Index:

Článek   1 – Definice
Článek   2 – Totožnost podnikatele
Článek   3 – Použitelnost
Článek   4 – Nabídka
Článek   5 – Smlouva
Článek   6 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek   7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek   8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek   9 – Cena
Článek 10 – Shoda a záruka
Článek 11 – Doručení a provedení
Článek 12 – Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 13 – Platba
Článek 14 – Reklamační řád
Článek 15 – Spory
Článek 16 – Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách platí následující definice:

 1. Čas reflexe: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci povolání nebo podnikání a která s podnikatelem uzavírá smlouvu na dálku;
 3. Den: kalendářní den;
 4. Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady produktů a/nebo služeb, u nichž je povinnost dodání a/nebo nákupu rozložena v čase;
 5. Odolný datový nosič: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 7. Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který podnikatel dává k dispozici a který může spotřebitel vyplnit, když chce využít svého práva na odstoupení od smlouvy.
 8. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty a/nebo služby spotřebitelům na dálku;
 9. Smlouva na dálku: smlouva, ve které se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy včetně výhradního použití jedné nebo více technik komunikace na dálku;
 10. Technologie dálkové komunikace: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel setkávali současně ve stejném prostoru.
 11. Pravidla a podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Liwolf.com | Vlk elektronického obchodu

E-mailová adresa: info@liwolf.com

Číslo obchodní komory: 75524864

Pokud činnost podnikatele podléhá příslušnému licenčnímu systému:

údaje o dozorovém úřadu:

Pokud podnikatel vykonává regulované povolání:

 • profesní sdružení nebo organizace, k nimž je přidružen;
 • profesní titul, místo v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, kde byl udělen;
 • odkaz na profesní pravidla, která platí v Nizozemsku, a údaje, kde a jak jsou tato profesní pravidla dostupná.

 Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu na dálku a objednávky uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku je spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlédnout u podnikatele a na žádost spotřebitele budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
 3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku, může být text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli v elektronické podobě tak, aby spotřebitel mohl být uložen v jednoduchém na trvanlivém nosiči dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze všeobecné obchodní podmínky elektronicky nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele bezplatně zaslány elektronicky nebo jinak.
 4. V případě, že se nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek uplatní i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se může v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek vždy dovolat toho platného ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější a podmínky. je.
 5. Pokud bude kdykoli jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neplatné nebo zničené, pak smlouva a tyto podmínky zůstanou po zbytek v platnosti a příslušné ustanovení bude nahrazeno ustanovením po vzájemné konzultaci. co nejblíže originálu.
 6. Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, je nutné posuzovat „v duchu“ těchto všeobecných obchodních podmínek.
 7. Nejistoty ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich podmínek musí být vysvětleny „v duchu“ těchto podmínek.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a upravovat.
 3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o věrné zobrazení nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.
 4. Všechny obrázky, údaje o specifikacích v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem ke kompenzaci nebo zrušení smlouvy.
 5. Obrázky doprovázející produkty jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.
 6. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny. To se týká v
  speciální:
 • cena včetně daní;
 • jakékoli náklady na dopravu;
 • způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké úkony jsou k tomu zapotřebí;
 • zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;
 • způsob platby, doručení a provedení smlouvy;
  • lhůta pro přijetí nabídky, případně lhůta, ve které podnikatel cenu garantuje;
  • výši sazby za komunikaci na dálku, jsou-li náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku kalkulovány na jiném základě, než je běžná základní sazba za použité komunikační prostředky;
  • zda bude smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jak do ní může spotřebitel nahlédnout;
  • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a případně obnovit údaje, které poskytl v rámci smlouvy;
  • jakékoli další jazyky, ve kterých lze dohodu uzavřít kromě nizozemštiny;
  • kodexy chování, kterým podnikatel podléhá, a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky nahlédnout; a
  • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě dlouhodobé transakce.
  • Volitelné: dostupné velikosti, barvy, typ materiálů.

  Článek 5 – Dohoda

  1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splněním souvisejících podmínek.
  2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud nebude přijetí tohoto přijetí potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
  3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
  4. Podnikatel se může v zákonných rámcích informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, a také o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody k tomu, aby smlouvu neuzavřel, je oprávněn objednávku nebo žádost s odůvodněním odmítnout, případně k provedení připojit zvláštní podmínky.
  5. S produktem nebo službou zašle podnikatel spotřebiteli písemně nebo tak, aby je mohl spotřebitel uložit přístupným způsobem na trvanlivém nosiči dat, tyto informace:
  6. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kam se může spotřebitel obracet se stížnostmi;
  7. podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  8. informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu;
  9. informace uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto obchodních podmínek, ledaže podnikatel tyto informace spotřebiteli již před uzavřením smlouvy neposkytl;
  10. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.
  11. V případě dlouhodobé transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.
  12. Každá dohoda se uzavírá za podmíněných podmínek dostatečné dostupnosti příslušných produktů.

  Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

  Při dodání produktů:

  1. Při nákupu produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a oznámeným podnikateli.
  2. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Využije-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím a – je-li to přiměřeně možné – v původním stavu a obalu podnikateli v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
  3. Pokud chce spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit podnikateli do 14 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel to musí oznámit prostřednictvím vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel uvedl, že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.
  4. Pokud po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3 zákazník neuvedl, že si přeje využít svého práva na odstoupení resp. nevrátil výrobek podnikateli, je koupě skutečností.

  Při poskytování služeb:

  1. Spotřebitel má při poskytování služeb možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
  2. Pro využití svého práva na odstoupení od smlouvy se spotřebitel bude řídit přiměřenými a jasnými pokyny, které mu podnikatel poskytne s nabídkou a/nebo nejpozději při doručení.

  Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy

  1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, maximální náklady na vrácení budou hrazeny na jeho účet.
  2. Pokud spotřebitel zaplatil nějakou částku, podnikatel mu tuto částku vrátí v co nejkratší době, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Toto platí za podmínky, že produkt již obdržel zpět internetový prodejce nebo je možné předložit průkazný doklad o úplném vrácení. Vrácení bude provedeno stejnou platební metodou, kterou používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nepovolí jinou platební metodu.
  3. V případě poškození produktu neopatrným zacházením ze strany spotřebitele odpovídá spotřebitel za případnou ztrátu hodnoty produktu.
  4. Spotřebitel nemůže nést odpovědnost za znehodnocení produktu, pokud podnikatel neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, musí tak učinit před uzavřením kupní smlouvy.

  Článek 8 – Vylučovací právo na odstoupení od smlouvy

  1. Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u produktů popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas pro uzavření smlouvy.
  2. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:
  3. které byly zřízeny podnikatelem podle specifikace spotřebitele;
  4. které jsou jasně osobní povahy;
  5. které ze své podstaty nelze vrátit;
  6. které se mohou rychle kazit nebo stárnout;
  7. jehož cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv;
  8. pro volné noviny a časopisy;
  9. u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
  10. u hygienických výrobků, u kterých spotřebitel porušil pečeť.
  11. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:
  12. v souvislosti s ubytováním, dopravou, restauračním podnikáním nebo volnočasovými aktivitami, které mají být prováděny k určitému datu nebo během určitého období;
  13. jehož dodání bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
  14. týkající se sázení a loterií.

  Článek 9 – Cena

  1. Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
  2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá podnikatel vliv, s proměnlivými cenami. Tato závislost na výkyvech a skutečnost, že případné uváděné ceny jsou cílovými cenami, jsou uvedeny v nabídce.
  3. Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
  4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
  5. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  6. spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s účinností ode dne účinnosti zvýšení ceny.
  7. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.
  8. Všechny ceny podléhají tiskovým a typografickým chybám. Za následky tiskových a sazebních chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a sazebních chyb není podnikatel povinen dodat výrobek dle nesprávné ceny.

  Článek 10 – Shoda a záruka

  1. Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a zákonnými ustanoveními a/nebo použitelností existujícími ke dni uzavření smlouvy. nebo vládní nařízení. Je-li sjednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
  2. Zárukou poskytovanou podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy uplatňovat.
  3. Případné vady nebo nesprávně dodané výrobky je nutné podnikateli písemně nahlásit do 4 týdnů po dodání. Produkty musí být vráceny v původním obalu a v novém stavu.
  4. Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Podnikatel však nikdy nezodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace výrobků.
  5. Záruka neplatí, pokud:
  • Spotřebitel si dodané produkty sám opravil a/nebo upravil nebo je nechal opravit a/nebo zpracovat třetími osobami;
  • dodané výrobky byly vystaveny abnormálním podmínkám nebo je s nimi jinak zacházeno nešetrně nebo v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo byly ošetřeny na obalech;
  • Závada je zcela nebo částečně důsledkem nařízení, která vláda vydala nebo učiní s ohledem na povahu nebo kvalitu použitých materiálů.

  Článek 11 – Doručení a provedení

  1. Při přijímání a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb bude podnikatel dbát maximální opatrnosti.
  2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil společnosti.
  3. Společnost při řádném dodržení toho, co je uvedeno v odst. 4 tohoto článku, provede přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Pokud se dodávka zpozdí, nebo pokud nebude možné nebo jen částečně vyřídit objednávku, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo bezplatně odstoupit od smlouvy. Spotřebitel nemá nárok na náhradu škody.
  4. Všechny dodací lhůty jsou orientační. Spotřebitel nemůže z žádných uvedených podmínek odvozovat žádná práva. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.
  5. V případě zániku dle odst. 3 tohoto článku vrátí podnikatel spotřebiteli zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zániku.
  6. Pokud se ukáže, že dodání objednaného produktu není možné, vynaloží podnikatel veškeré úsilí na dodání náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že je dodávána náhradní věc. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku jdou na účet podnikatele.
  7. Nebezpečí škody a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku předání spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli oznámenému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

  Článek 12 – Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení

  zrušení

  1. Spotřebitel může ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli při řádném dodržení dohodnutých pravidel pro zrušení a výpovědní lhůtě nepřesahující jeden měsíc.
  2. Spotřebitel může smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli ke konci doby určité vypovědět, a to za dodržení dohodnutých pravidel pro zrušení a výpovědní lhůta nejméně jeden měsíc.
  3. Spotřebitel může uzavírat smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
  • zrušit kdykoli a nejsou omezeny na zrušení v konkrétním čase nebo období;
  • alespoň zrušit stejným způsobem, jakým je uzavřel;
  • zrušit vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil.

  Rozšíření

  1. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
  2. Bez ohledu na předchozí odstavec lze smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky prodloužit na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, pokud spotřebitel nesouhlasí s touto prodlouženou smlouvou.může zrušit konec prodloužení s výpovědní lhůtou ne delší než jeden měsíc.
  3. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel může kdykoli odstoupit s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc a výpovědní lhůta nejdéle tři měsíce, pokud se smlouva vztahuje na pravidelné, avšak méně než jednou měsíčně, doručování denních, zpravodajských a týdeníků a časopisů.
  4. Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelné doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) mlčky nepokračuje a končí automaticky po zkušebním nebo zaváděcím období.

  Doba trvání

  1. Má-li smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli po jednom roce vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud přiměřenost a spravedlnost nebrání zrušení před uplynutím sjednané doby trvání.

  Článek 13 – Platba

  1. Není-li dohodnuto jinak, musí být částky, které spotřebitel dluží, uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě dohody o poskytování služby tato lhůta začíná běžet poté, co spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
  2. Spotřebitel má povinnost neprodleně hlásit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených podnikateli.
  3. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat spotřebiteli předem oznámené přiměřené náklady.

  Článek 14 – Reklamační řád

  1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
  2. Reklamace plnění smlouvy musí být zcela a srozumitelně popsány podnikateli do 7 dnů poté, co spotřebitel vady zjistil.
  3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Vyžaduje-li reklamace předvídatelnou delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
  4. Pokud se stížnost nepodaří vyřešit vzájemnou konzultací, vznikne spor, který podléhá postupu pro řešení sporu.
  5. V případě reklamace se spotřebitel musí nejprve obrátit na podnikatele. Pokud je internetový obchod přidružen ke Stichting WebwinkelKeur a v případě stížností, které nelze vyřešit vzájemnou konzultací, musí spotřebitel kontaktovat Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), toto zprostředkuje zdarma. Zkontrolujte, zda má tento internetový obchod trvalé členství prostřednictvím https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Není-li dosud dosaženo řešení, má spotřebitel možnost, aby jeho stížnost vyřídila nezávislá komise pro spory jmenovaná Stichting WebwinkelKeur, jejíž rozhodnutí je závazné a podnikatel i spotřebitel s tímto závazným rozhodnutím souhlasí. S předložením sporu tomuto sporovému výboru jsou spojeny náklady, které musí spotřebitel uhradit příslušnému výboru. Stížnosti je také možné registrovat prostřednictvím evropské platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Reklamace nemá pozastavení povinností podnikatele, pokud podnikatel písemně neuvede jinak.
  7. Pokud bude reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.
  8. Pokud spotřebitel podá žádost o opravu a následně se ukáže, že výrobek není vadný, prodávající si za to bude účtovat 75 EUR. Tyto náklady se vztahují na náklady na výzkum (mechanické) administrativní náklady na návratový štítek a přepravní štítek.

  Článek 15 – Spory

  1. Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se vztahuje pouze nizozemské právo. I když spotřebitel žije v zahraničí.
  2. Vídeňská prodejní úmluva neplatí.

  Článek 16 – Dodatečná nebo odlišná ustanovení

  Dodatečná ustanovení nebo ustanovení, která se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, nesmí být spotřebiteli na újmu a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat.